Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego Pedagogika - Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego

Absolwent specjalności Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego przygotowany jest do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu oraz uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym.

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno pedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent przygotowany będzie do wykonywania nowych zadań wynikających z założeń współczesnej reformy edukacyjnej. Będzie potrafił twórczo spojrzeć na aktualne i perspektywiczne problemy edukacji europejskiej.

Dzięki wprowadzonemu w uczelni systemowi nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania student początkujący uczy się w grupie początkującej a średniozaawansowany w średniozaawansowanej. Nikt nie traci czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału.

 

System kształcenia umożliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł:

 

  • Logopedia dziecięca

Absolwent specjalności jest przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjnych (tzw. wad wymowy) występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie zajęć studenci nabywają wiedzę zakresu kształtowania się języka dziecka, zapoznają z metodami diagnozy najczęściej występujących wad wymowy, uczą się jak skutecznie likwidować zaburzenia typu: seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna itp.

 

  • Terapia pedagogiczna

Absolwent specjalności nabywa wiedzę z również zakresu pedagogiki specjalnej. Uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzenie klas wyrównawczych, terapeutycznych oraz integracyjnych). Posiada umiejętność prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz skuteczności stosowanych metod terapeutycznych. przejawiającymi trudności w nauce czytania, pisania i matematyki. Potrafi współpracować ze specjalistami terapii pedagogicznej, psychologami i pedagogami szkolnymi w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z zaburzeniami uczenia się.

 

  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw profilaktyki oraz zdrowego stylu życia. Wykorzystując najnowsze metody i techniki pracy korekcyjno-kompensacyjnej, potrafi podjąć działania edukacyjne i wychowawcze stymulujące rozwój ruchowy, korygujące wady postawy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kształtujące prawidłowe nawyki higieniczne.

 

  • Edukacja medialna

Absolwent uzyskuje kompetencje z zakresu skutecznego poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, praktycznego posługiwania się technologia informacyjną w edukacji, elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami potrzebnymi do prowadzenia procesu kształcenia i wychowania.