Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Katedra Pedagogiki » Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień


Absolwent specjalności Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, zdobywa następujące kompetencje :
 • gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej;

 • umiejętności metodyczne pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej;
 • tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia);
 •  wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami;
 • umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontr kulturowych;
 • zdolność efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.);

Perspektywy i możliwości zatrudnienia — w Polsce i krajach Unii Europejskiej

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • placówki profilaktyczne i resocjalizacyjne;
 • szkoły i internaty;
 • poradnie specjalistyczne;
 • policja, straż miejska, wojsko;
 • sądy (kurator sądowy);
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • stowarzyszenia i fundacje.

System kształcenia umożliwia rozszerzenie wybranej specjalności o dodatkowy moduł:

 

 • Terapia pedagogiczna

Absolwent specjalności nabywa wiedzę z również zakresu pedagogiki specjalnej. Uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzenie klas wyrównawczych, terapeutycznych oraz integracyjnych). Posiada umiejętność prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz skuteczności stosowanych metod terapeutycznych. przejawiającymi trudności w nauce czytania, pisania i matematyki. Potrafi współpracować ze specjalistami terapii pedagogicznej, psychologami i pedagogami szkolnymi w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z zaburzeniami uczenia się

 

 • Język obcy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Uczelni w zakresie nauczania języków obcych, absolwent uzyskuje wysokie kompetencje komunikacyjne, również w zakresie specjalistycznego języka obcego, którego znajomość zwiększa szanse absolwenta na unijnym rynku pracy.

Wprowadzony w uczelni system nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania umożliwia studentowi początkującemu naukę w grupie początkującej a średniozaawansowanemu w średniozaawansowanej. Unika się strat czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału.

 

 • Doradztwo zawodowe

Student zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki rynkowej, organizacji i zarządzania oraz public relations. Nabywa umiejętności projektowania i realizowania poradnictwa zawodowego w pracy edukacyjnej z młodzieżą i dorosłymi. Dysponuje wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi w planowaniu i kierowaniu karierą zawodową pojedynczych osób oraz różnych grup społecznych (mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych).

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia na tej specjalności przygotowują do realizacji zadań związanych z planowaniem, organizowaniem i oceną działań prowadzonych w różnych kręgach środowiskowych w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki społecznej, propagowaniem wiedzy o zdrowiu oraz kształtowaniem postaw prozdrowotnych, prowadzeniem monitoringu poszczególnych środowisk, konstruowaniem i realizowaniem programów profilaktycznych, identyfikacją i analizą zagrożeń zawodowych oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzeniem kontroli i oceny bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczaniem wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

 

Dzięki zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy o zdrowiu, bezpieczeństwie i higienie pracy, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: placówkach oświatowych, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ochrony środowiska, może także pełnić funkcje pracownika służb bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach. Zdobyte przygotowanie pedagogiczne uprawnia do prowadzenia kursów i szkoleń.

 

 • Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną

Absolwent specjalności Zarządzanie Technologią Informacyjną i Medialną  posiada  wiedzę na temat podstaw pedagogiki, socjologii i psychologii. Potrafi wykorzystać szeroko pojętą Technologię Informacyjną i Medialną w pracy zawodowej. Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wielu nowych narzędzi i technologii informacyjnych, takich jak: blog, podcast, Wiki, narzędzia społecznościowe,  Wirtualne Środowisko Uczenia się (VLE) - platforma do nauczania na odległość, narzędzia do tworzenia materiałów multimedialnych, w tym materiałów audio i video. Jest przygotowany nie tylko do projektowania i prowadzenia kursów on-line, ale również do zarządzania i monitorowania tym nowoczesnym sposobem kształcenia. Absolwent będzie potrafił również wykorzystać te techniki  w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym. Potrafi planować, przygotować i realizować dydaktykę w zakresie edukacji medialnej w szkołach i innych instytucjach pozaszkolnych. Potrafi przygotować i wykorzystać dydaktyczne środki medialne w pracy zawodowej. Opracuje i stworzy swoją cyfrową tożsamość (digital ID) oraz swoje osobiste środowisko nauczania (PLE). Program specjalności obejmuje również tematykę e-business’u, przedsiębiorczości i innowacyjności. Absolwent tej specjalności zna metodologię Zarządzania Projektem i potrafi planować, realizować i monitorować projekty z wykorzystaniem IT. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.